Prechod žiakov zo základnej na strednú školu

Pod "Prechodom žiakov" rozumieme celý komplex činností, ktorý v súlade s platnou legislatívou (zákon 245/2008 Z.z a zákon 596/2003 Z.z.) koordinuje a administratívne zabezpečuje proces ukončenia štúdia na základnej škole a jeho pokračovanie na strednej škole. Tento proces v sebe zahŕňa etapy:

 • proforientáciu žiaka základnej školy
 • stanovenie plánu výkonov (odbory, počty tried a žiakov) pre prvý ročník strednej školy
 • testovanie žiakov Testovanie 9 a použitie výsledkov ako jedného z kritérií prijímania
 • stanovenie kritérií prijímania na základe kvantity a kvality hlásiacich sa žiakov
 • samotný úkon prijímania (dve kolá, prvé kolo v dvoch termínoch) a zápis žiakov
 • sledovanie voľných miest po každom kole skúšok a konanie druhého kola
 • odvolacie konanie po prvom a druhom kole skúšok

Na jednotlivých etapách sa podieľajú rôzni nositelia procesu: školy (ZŠ, SŠ), zriaďovatelia (ZR), Odbory školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ), samosprávne kraje (SK), Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), verejnosť (žiak a zákonný zástupca ZZ). Pre funkčnosť celého procesu je nevyhnutná výmena informácií, ktorá sa uskutočňuje formou tlačív a formulárov ale i elektronicky emailom a web stránkami.

Školské výpočtové strediská (ŠVS) v podstate od svojho vzniku riešili prechod žiakov ako jednu zo svojich nosných agend. Cieľom bolo priniesť do celého procesu efektivitu založenú na využití moderných informačno-komunikačných technológií a softvérového zabezpečenia a zlepšenie informovanosti všetkých zúčastnených subjektov. V súčasnosti už ide o ucelený informačný systém – informácie sa zbierajú tam, kde vznikajú, dochádza k ich opätovnému využívaniu a zhodnocovaniu, komunikácia prebieha takmer výlučne elektronicky emailom alebo formou web portálov aj s využitím elektronického podpisu. Väčšina informácií je sprístupnená pomocou týchto web stránok.

Aktuálne informácie pre výchovných poradcov

Na tomto mieste je možné nájsť aktuálne informácie a oznamy ŠVS pre výchovných poradcov. Informácie sú priebežne aktualizované, preto túto sekciu kontrolujte pravidelne.

 • 17.2.2016   Vypĺňanie záujmov pre piatakov.
  Záujmy vypĺňajte len piatakom, ktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu alebo tanečnom konzervatóriu. Ostatných piatakov ponechajte bez vyplneného kódu záujmu alebo im nastavte kód záujmu "zostáva na základnej škole".
 • 4.2.2016   Prihlašky na SŠ pre piatakov
  V prihláške pre osemročné gymnázia sa Testovanie5 nevypĺňa. Proforient verzia 2016.01
 • 25.6.2014   Zmeny v Proforiente pre zápis známok- predmetov na prihlášku SŠ
  Uvádzajú sa známky za posledné štyri ročníky vzdelávania. Číslo príslušného ročníka sa uvedie na prvom riadku. V prípade, že uchádzač opakoval ročník, uvedú sa známky za ročník len raz a to za ten, v ktorom prospel. Známky za predmety: Správanie, Vyučovací jazyk, Slovenský jazyk - Slovenský jazyk a literatúra, Prvý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka, Druhý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka, Dejepis - Vlastiveda, Geografia, Matematika, Prírodoveda - Biológia, Fyzika, Chémia, Informatika - Informatická výchova, Občianska náuka, Hudobná výchova, Výtvarná výchova - Výchova umením, Telesná výchova - Telesná a športová výchova, Etická výchova, Náboženská výchova, Svet práce, Pracovné vyučovanie - Technika. Ďalšie voliteľné predmety sa na prihlášku neuvádzajú.

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2016/2017. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.    Ročný výpis   

Gestor Úloha Termín
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 3.6.2016
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 3.6.2016
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 3.6.2016
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2016
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2016
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 10.6.2016
2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2016
OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 23.6.2016
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 27.6.2016
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 27.6.2016
JÚN
PS prijímacie skúšky
Stredná škola
SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS Školské výpočtové strediská
Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka
NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Základná škola
ZR Zriaďovateľ
CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín zákonom stanovený termín

Súbory na stiahnutie

Nové Prihláška na SŠ a pokyny na vypĺňanie v šk. roku 2015/16 459,60 kB 28.1.2016
 
Nové Proforient pre ZŠ V2016.04 11,26 MB 5.5.2016
Nové Proforient pre CPPPaP V2015.03 5,93 MB 25.11.2015
Informácie o zmenách vo verziách programu.
Inštalácia programu Proforient. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname).
Nové Číselníky pre program Proforient 220,00 kB vždy aktuálne
Stiahnutý súbor môžete importovať v programe voľbou Export-Import/Import číselníkov/Import zo súboru na disku. Týmto sa zaktualizujú číselníky stredných škôl a ich odborov a základných škôl. Ak máte rýchle pripojenie na internet, číselníky môžete v programe aktualizovať priamo bez sťahovania súboru voľbou Export-Import/Import číselníkov/Aktualizácia z internetu. Toto je odporúčaný spôsob aktualizácie.
 
Nové Prijímacie skúšky pre SŠ V2016.02 13,67 MB 14.4.2016
Inštalácia programu Prijímacie skúšky. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname). Informácie o zmenách v novej verzii programu.
 
Nové DLL knižnice 9,81 MB 28.1.2013
DLL knižnice potrebné pre beh programov ŠVS pod Windows. Je potrebné ich nainštalovať pred prvým použitím programu. Stačí jedna inštalácia pre všetky programy - DLL knižnice sú spoločné. Knižnice nie je potrebné inštalovať pri každej inštalácii programu Proforient a Prijímacie skúšky. Inštalujte ich však v prípade nového počítača alebo preinštalovaní operačného systému.
 
Nové Všetky netalentové kritériá 228,33 MB 20.6.2016
Nové Všetky talentové kritériá 60,52 MB 20.6.2016
Kritériá sú súbory vo formáte PDF. Zip súbor obsahuje jednotlivé kritériá uložené v adresároch podľa krajov a typov škôl. Názov súboru s kritériami je zároveň kódom školy.